Release SEPTIM 4.1.31.10

Release SEPTIM 4.1.31.10

Obsah
1. Základní popis .................................................................................................................................. 1
1.1. Hlavní změny ................................................................................................................................. 1
2. Nová funkčnost ................................................................................................................................. 1
3. Opravy chyb ...................................................................................................................................... 1
 

1. Základní popis

1.1. Hlavní změny
V release 4.1.31 došlo k několika úpravám, které se týkají práce s dodacími listy. Bylo přidáno několik nových
funkcí do Qerko pluginu. V rámci exportu a importu receptur se spolu s recepturami nově mohou přenášet i
Obecné skupiny receptur, Názvy receptur a Alergeny. Do PianoPOS byla implementována podpora cenových
kategorií. Provedla se optimalizace rychlosti provádění některých operací v Kase i v Manažeru a řada dalších
vylepšení.


2. Nová funkčnost
• #20709 PianoPOS - byla implementována podpora pro používání cenových kategorií (Je potřeba i aktualizace PianoPOS na verzi 1.0.35 a vyšší).
• #21230 Qerko - Do pluginu byl přidán nový parametr "Table name format", kam je možné zadat formátovací řetězec pro rozšíření názvu stolu. Využití
najde například tam, kde je v jedné databázi více středisek se stejnými jmény stolů. Může obsahovat následující zástupné znaky: %TABLE% - pro název stolu (výchozí hodnota), %AREA% - pro název "prostoru"
a %COSTUNIT% - pro název střediska.
• #21518 Qerko - V nastavení pluginu je nový parametr pro zadání klíče střediska pro omezení stolů exportovaných do Qerka.
• #20022 Qerko - doplněna podpora pro používání pagerů. Když zákazník zaplatí účet, obsluze o tom přijde zpráva.
• #20448 Při importu uzavřených účtů lze nově použít parametr "UpdateStockLevels". Pokud je parametr zapnutý, provede se při importu uzavřených účtů zárověň
i odtížení položek ze skladů.
• #22057 Do XML exportů/importů receptur byla přidána podpora pro Obecné skupiny receptur, Názvy receptur a Alergeny
• #22129 Do Tržeb v Manažeru byly přidány nové typy tržeb určené pro platby provedené u FTD objednávek.
• #22153 Nově je zakázáno používat příznak "Chráněná vážená položka" u receptur typu "Storno receptura".
• #22222 Byla provedena úprava v předvyplňování skladu u položek zadávaných do dodacího listu. Pokud už v dodacím listu existuje položka přidaná aktuálním
uživatelem, použije se pro novou položku stejný sklad jako u předchozí položky. Pokud ne, použije se sklad z předchozího dodacího listu téhož dodavatele, s položkami přidanými aktuálním uživatelem. Změna ale
nastane, pokud výchozí sklad v předchozích dvou situacích patří jinému středisku, než je středisko v aktuálním dodacím listu. V tom případě se nově žádný výchozí sklad automaticky nenastavuje.
• #22223 Do pohledu na naskladněné dodací listy přibyla nová funkce "Zkopírování položek dodacího listu", pomocí které lze zkopírovat položky z jednoho
dodacího listu do jiného. Podmínkou je, že cílový dodací list je prázdný a má nastaveného stejného dodavatele a středisko.
• #22254 Při párování dodacích listů s přijatými fakturami se nově nabízejí pouze dodací listy se stejným střediskem. Pokud středisko není vyplněné, proběhne
párování na základě dodavatelů a skupin dodavatelů tak jako dosud.
• #22290 Liftago plugin - Nově se do Liftaga posílají FTD objednávky pouze z těch Výdejnícjh míst pro FTD objednávky, které jsou explicitně zadané v konfiguraci pluginu.
• #22343 Provedena úprava v XML importu receptur. Nyní mohou být DPH a ceny měněny XML importem nezávisle na sobě. Dosud musely být v importním
souboru použity vždy společně oba tyto údaje.
• #22544 WebCareAPI - Byla přidána podpora pro použití obalů v eshopu. Obaly se definují pomocí nového typu obecné skupiny "Obal pro eshop" a parametrů
s názvem "Obaly" v "Parametrech FTD výdejního místa" a v "Obecných parametrech WebCareApi".
• #22546 WebCareAPI - Nově, když si zákazník objednává v Eshopu a není přihlášen, ale používá e-mailovou adresu, která je registrována k existujícímu
aktivnímu účtu, zobrazí se mu zpráva s nabídkou se přihlásit.
• #22643 V připravovaných dodacích listech nyní uživatelé vidí kromě položek se zadaným skladem ze středisek, ke kterým má přístup, i položky, které nemají
dosud přiřazený žádný sklad.
• #22597 Byly zoptimalizovány operace probíhající v Kase při přechodu na stránku uzavření účtu, čímž došlo k významnému zrychlení.
• #22455 V objednávkách zboží došlo k významnému zrychlení při výběru dodavatelských skladových položek..
• #22455 Zprovoznění funkcí pro "Externí rozhraní ke kontům" v Septim 4.1.
• #22488 Byla provedena optimalizace, která zrychluje zobrazení uzavřených účtů v Manažeru při použití filtrování podle středisek.
• #22505 Bylo zoptimalizováno vkládání skladových položek, což se projeví na urychlení celé operace a to především u velkých databází.
• #22535 Do CRM+ programu "Sběr bodů za účty", byla přidáva možnost nastavit, aby se částky za receptury z určitých skupin receptur (1,2,3 nebo 4) nezapočítávaly
do celkové částky, ze které probíhá výpočet výše CRM bodů přidělených za účet.
• #22545 WebCareAPI - V "Parametrech FTD výdejního místa" byl přidán nový parametr "Skupina pro obrázky Slideshow". Tento parametr přepisuje hodnotu stejnojmenného
parametru klientské aplikace.
• #22547 WebCareAPI - V "Parametrech FTD výdejního místa" v parametru "Omezení času pro objednávání denního menu" je nyní možné nakonfigurovat více časových
úseků, kdy je možné denní menu objednávat. Navíc lze v definici použít i omezení nabízených produktů pro jednotlivé časové úseky pomocí zadání klíče Skupiny receptur 3.
• #22549 WebCareAPI - byla vylepšena funkce pro dočasné vyřazení produktu z nabídky eshopu namarkováním receptury na pokladně do účtu na speciálním
stole. Byl vyřešen problém, kdy se spolu s namarkovanou recepturou z nabídky vyřadil i její případný modifikátor, což nebylo žádoucí.
• #22556 WebCareAPI - do šablony emailu posílaného k FTD objednávce přibyla možnost použití nového zástupného symbolu %DELIVERYTYPE%.
• #22568 WebCareAPI - implementována podpora pro kontrolu platnosti SSL certifikátů při autorizaci uživatele. K nastavení slouží nové parametry v sekci
"Obecné parametry WebCareAPI".
• #22599 Qerko - Do napojení pokladního systému Septim na platební aplikaci Qerko byla přidána podpora pro používání věrnostních zákaznických karet získaných
v jednotlivých restauracích.
• #22612 Byly přidány nové predefined skupiny uživatelů "*WebCareAPI", "*Fidserver" a "*Payment bridge s přednastavenými oprávněními".
• #22613 V Kase je možné použít novou komponentu "Přepínač prefixů čtečky". Komponenta zobrazuje přepínací tlačítka pro přidání prefixu ke kódu přečtenému
pomocí čtečky. Prefixy se nastavují v parametru "Prefixy pro typy karet" v "Obecných parametrech zařízení pokladny".
• #22616 Došlo k přejmenování komponenty pokladny z "Nastavení prefixu načteného kódu" na "Nastavení prefixu načteného kódu (ZASTARALÉ)". Komponenta
zůstává nadále funkční kvůli zpětné kompatibilitě. Místo této komponenty by se nově měl používat ovládací prvek "Přepínač prefixu čtečky".
• #22622 Byl zaveden nový parametr FTD výdejního místa s názvem "Výdejna pro načtení denního menu". Jako hodnota parametru se zadává klíč výdejny, která
se použije jako zdroj pro načtení denního menu. Pokud hodnota není zadaná, zkusí Septim použít pro načtení menu výdejnu se stejným klíčem jako má výdejní místo.
• #22623 Byla provedena optimalizace aplikace Kasa, která zrychluje přechod ze stránky markování na stránku uzavření účtu.
• #22647 Vzniklo nové oprávnění "Editovat pouze sklad plánovaného dodacího listu", které umožňuje pouze změnit sklad u položky plánovaného dodacího listu.
• #22649 V hlavním pohledu v Dodacích listech (připravovaných i naskladněných) byly přidány 2 nové sloupce - "Vlastník" a "Založil". Ve sloupci "Založil"
figuruje stále uživatel, který záznam do tabulky vložil. "Vlastník" se změní při převodu dodacího listu z připravovaných dodacích listů do naskladněných. Jako "Vlastník" dále figuruje uživatel, který tento převod
provedl. S tím souvísí i úprava práce s oprávněními pro editaci dodacích listů a jejich položek. Nově se práva pro editaci položek dodacích listů nevztahují k tomu, kdo položku vytvořil, ale právě k vlastníkovi
dodacího listu. Oprávnění "Opravit a smazat skladovou položku ve vlastním dodacím listu" a "Opravit a smazat skladovou položku v dodacím listu" jsou tedy přejmenována na "Opravit a smazat skladovou položku
pouze ve vlastním dodacím listu" a "Opravit a smazat položku v libovolném dodacím listu". Oprávnění "Opravit a smazat vlastní položku v dodacím listu" bylo úplně odstraněno a tomu, kdo měl toto oprávnění
nastavené, je místo něj při patchi automaticky přiděleno oprávnění "Opravit a smazat skladovou položku pouze ve vlastním dodacím listu".
• #22688 Byla implementována podpora pro tisk jasper reportů z aplikace Kasa.
• #22801 Byla zoptimalizována rychlost zobrazení seznamu receptur v Manažeru.

3. Opravy chyb
• #20615 Oprava zpracování "idfieldů" u receptur a zákazníků při XML importu uzavřených účtů.
• #21504 Opravena chyba při XML importu receptur, kdy pokud byly použity tagy související s cenou (taxgroup, taxisincluded, price), tak se vždy prováděl update
receptury, bez ohledu na to, jestli se hodnoty skutečně změnily nebo ne.
• #22151 Opravena chyba při importu ceníku dodavatelských skladových položek. Pokud mělo v importu více dodavatelských skladových položek stejný
čárový kód, chybová hláška ze zobrazovala stále dokola.
• #22280 Opravena chyba při použití funkce "Navrhni dodavatelské skladové položky" v pohledu "Objednávky zboží", ke které docházelo, pokud dodavatelská
skladová položka neměla nastavenou cenu.
• #22383 Protel POSXML - všechny údaje o množství a o cenách nyní odcházejí ze Septima do Protelu ve formátu desetinného čísla zaokrouhleného na dvě
desetinná místa.
• #22391 Liftago plugin - opravena chyba s převodem lokálního času do UTC, ve kterém se časové údaje posílají do Liftago.
• #22393 Opravena chyba při filtrování podle pole "Key" v pohledu "Hooks" v Manažeru.
• #22394 Eshop - oprava exportu modifikátorů do Eshopu. Nyní už se neexportují modifikátory, které na dané výdejně nejde používat.
• #22412 Oprava chyby, kdy se netiskly modifikátory na objednávkách vzniklých z FTD objednávek.
• #22542 Byla opraveno hledání zákazníka podle osobního čísla. ve funkci "ZAKAZNIK_FindByOsCislo" byla chyba, že pokud stejné osobní číslo mělo více
zákazníků, tak se to uživatel nedozvěděl a funkce náhodně vrátila jako výsledek jednoho z nich.
• #22561 Byla opravena chyba s filtrováním receptur při vytváření jídelníčku.
• #22577 Byla opravena chyba s ukládáním informace o nastaveném fontu v editoru nabídek pro Kasu.
• #22638 Byla opravena chyba s hromadným nastavením příznaků "Karta zablokována", "Zařazen do mailingu" a "Zasílání mailů při použití zákaznického účtu" při
použití funkce "Hromadná změna zvolených zákazníků" v Manažeru v pohledu "Zákazníci".
• #22641 Opraven problém s obnovováním nabídek stolů. Fungovalo to správně jenom na hlavní stránce nabídky a na ostatních ne.
• #22715 Qerko - opravena chyba, kdy se netiskly objednávky z účtů, které byly uzavřené v Qerku, ale nebyly zpracovány pokladním systémem.